Programe

Bilten mart 2018

Bilten Mart 2018

Bilten februar 2018

BILTEN

Dobrodošli na naš sajt

Nógrádi Zoltán- predsednik-direktor

S poštovanjem pozdravljam drage čitaoce ovog izdanja Banat- Triplex Confi nium EGTC-a kao njegov predsednik-direktor. Grupacija je nastala od zamisli tri gradonačelnika iz tri države. Te države imaju različite pravne sisteme i načine opštinskog upravljanja, komunikacije, ali i puno istorijske tradicije. Posle dvogodišnjeg, veoma složenog pripremnog procesa, u januaru 2011. godine je i zvanično registrovan Banat-Triplex Confi nium EGTC.

Grupacija je nastala sa ciljem da smanjimo razvojna odstupanja u pograničnom regionu. Stvaranje BTC EGTC-a pruža mogućnosti za simbolično ukidanje granica putem međuopštinske saradnje. To nam je izuzetno važno zbog revitalizacije ekonomskih i društvenih veza u regionu. Cilj BTC EGTC-a je prvenstveno da zadrži populaciju u mestu stanovanja, da mladima obezbedi sigurnu budućnost, iskoristi izvore obnovljive energije, dovede do izjednačenja u društvu, da podstakne konkurentnost malih i srednjih preduzeća, i da razvije različite oblasti u obrazovanju i obukama. Nastojaćemo da ponovo izgradimo veze koje su pre više decenija prekinute u mađarsko-srpsko-rumunskom regionu.

 

Kaba Gabor- zamenik direktora iz Rumunije

Pozdravljam drage čitaoce kao zamenik direktora i organizator Banat Triplex Confi niuma iz Rumunije. Razvoj, odnosno stagnacija rumunskih pograničnih naselja je zbog svoje lokacije defi nisana još pre sto godina. Razvoj mnogih naselja je prekinut povlačenjem granica, tako i mom gradu Žombolju koji je izgubio tadašnje ekonomske veze i uticaj na one opštine koje su ostale sa druge strane granice. Evropska Unija je ukinula granice i ukida ih i briše iz dana u dan, a udruženje poput BTC-a čini saradnju između naselja, fi rmi, institucija, omladine, pojedinaca i kulturu jačim, a i između pripadnika istih nacionalnosti koje žive u različitim državama. Aktivnost BTC-a može biti važna za razvoj celog regiona, jačanje veza između mikro-regiona, nastajanje partnerstava između naselja i nastanak prijateljstava među ljudima. EGTC treba da preuzme bitnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života i životnih okolnosti ljudi koji ovde žive, u cilju zadržavanja omladine. Zajednički nastup može da privuče veće investicije u naš region. Treba pronaći zajedničke interese i raditi zajednički zarad izgradnje i razvoja naših naselja. Narodnosti koje žive u regionu mogu biti vezni element za ovaj rad, a njihov suživot može biti primer za Evropu. Vrednost je i to što ljudi ovde čuvaju i neguju tradiciju i svoj jezik. 

 

Nyilas Mihaly- zamenik direktora iz Srbije

Opština Kanjiža je veoma aktivna po pitanju učešća u programima podrške Evropske Unije od onog trenutka kada su postali dostupni Srbiji. Opština ima vredne ljudske resurse i orijentisana je na razvoj. Iz tog razloga je Kanjiža aktivni član pregovaračkog tima od samog početka (2008), a njen zadatak je bio da doprinese formiranju Banat-Triplex Confi nium – EGTC. Osim naše opštine, i druge su postale članice posmatrači 2009. godine, a one su: Novi Kneževac, Čoka, Senta, Ada, Kikinda, Žitište i Nova Crnja. Nažalost, još ne postoje pravni okviri na državnom nivou da naselja iz Srbije postanu pune članice ovog partnerstva. Ipak, čak i kao posmatrač, Kanjiža vidi potencijale trilateralne saradnje. Mada već ima uspostavljene veze sa nekim naseljima na teritoriji delovanja EGTC-a, veze se mogu uspostaviti sa opštinama koje dele ista interesovanja i ciljeve: obezbeđivanje kvalitetne socio-ekonomske situacije za stanovništvo, razvoj ekonomije, poljoprivrede, turizma i kulture na lokalnom i regionalnom nivou. S tim na umu, Kanjiža, u saradnji sa drugim opštinama (Novi Kneževac, Čoka, Senta, Ada, Bečej and Novi Bečej) može inicrati učešće u u programima Evropske Unije celog regiona. Unapređenje međuopštinske saradnje je važan dugoročni cilj za Kanjižu pošto bez uzajamnog poverenja, razmene iskustava i iskorišćenja ljudskih potencijala, region i velika evropska porodica ne mogu da stvore komparativnu prednost. Naša opština vidi EGTC kao organizaciju koja je voljna da se suoči sa izazovima da bi doprinela opštem razvoju regiona i potencijalnih partnera u takvim poduhvatima.

kp KabaGbor               kp NgrdiZ               kp NyilasMihly

                                             Kaba Gábor                             Nógrádi Zoltán                      Nyilas Mihály